Công bố thông tin

Lịch sử trả cổ tức của PVI AM

2015
7
#bac2d0
2016
8.5
#a5afc1
2017
40
#8d9bb2
2018
10
#7688a4
2019
10
#607394
2020
10
#475f83
2021
18.5
#314b76
2022
16
#183665

Lịch sử trả cổ tức của PVI AM các năm gần đây